Algemene Voorwaarden Vlinders

artikel 1    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vlinders en een Afnemer waarop Vlinders deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vlinders, voor de uitvoering waarvan door Vlinders derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Vlinders en haar directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vlinders en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Vlinders niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vlinders in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2     Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Vlinders zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van dertig (30) dagen Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een offerte of aanbieding vervalt na het verstrijken van voormelde termijn of indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Vlinders kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vlinders daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vlinders anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vlinders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3     Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Vlinders en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Vlinders derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vlinders dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Vlinders gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Vlinders ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Vlinders. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Vlinders gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
 5. Vlinders is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Vlinders de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vlinders zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Vlinders gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Vlinders bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Vlinders op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vlinders een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Vlinders gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Vlinders daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Vlinders met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Vlinders niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Vlinders alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vlinders rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Vlinders is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Vlinders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Vlinders kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Vlinders gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Vlinders bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vlinders kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vlinders op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Vlinders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Vlinders tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Vlinders gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Vlinders gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vlinders vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vlinders op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

artikel  5    Overmacht

 1. Vlinders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vlinders geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vlinders niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, in het bijzonder maar niet beperkt tot elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Vlinders of in de onderneming van een derde van wie Vlinders goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Vlinders goederen en/of diensten betrekt. Vlinders heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vlinders zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Vlinders kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Vlinders ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vlinders gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6    Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vlinders aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vlinders aangegeven. Vlinders is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vlinders heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Vlinders kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Vlinders kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vlinders verschuldigde.
 6. Bezwaren over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan Vlinders te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Vlinders behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
 8. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Vlinders echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Vlinders in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Vlinders totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Vlinders gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Vlinders geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vlinders veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Vlinders daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Vlinders ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Vlinders gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Vlinders bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Vlinders zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Vlinders en door Vlinders aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vlinders zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Vlinders te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Vlinders kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Vlinders verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
  • onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan;,
  • onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden;
  • indien zonder schriftelijke toestemming van Vlinders, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of te hebben getracht aan te brengen,
  • wanneer aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
  • het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vlinders geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk aan Vlinders te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Vlinders te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vlinders in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Vlinders in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande tijdig is gereclameerd en de aard van het gebrek onder de garantie valt, dan zal Vlinders de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Vlinders, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan of de vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Vlinders te retourneren en de eigendom daarover aan Vlinders te verschaffen, tenzij Vlinders anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Vlinders daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vlinders en de door Vlinders bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9    Aansprakelijkheid

 1. Indien Vlinders aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vlinders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vlinders is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Vlinders aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vlinders beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Vlinders is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Vlinders is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vlinders aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vlinders toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Vlinders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vlinders of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10    Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer vanaf het moment van de levering van de zaken dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

 

artikel 11    Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Vlinders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vlinders toerekenbaar is.
 2. Indien Vlinders uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Vlinders zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vlinders, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vlinders en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

artikel 12    Intellectuele eigendom

 1. Vlinders behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Vlinders heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel  13    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vlinders partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Vlinders is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vlinders het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14    Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vlinders.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.